Smernice

Odbor riadenia štátnych hmotných rezerv

Smernica č. 2021/4 Postup pri tvorbe, hospodárení a použití pohotovostných zásob

Smernica č. 2021/1 Postup pri tvorbe, hospodárení a použití mobilizačných rezerv

Smernica č. 2020/1 – Financovanie bežných výdavkov ochraňovateľov spojených s ochraňovaním mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob hradených zo štátneho rozpočtu

Vzory zo smernice:

Smernica č. 2019/15 Stanovenie spôsobu merania a výpočtu množstva skladovaných hmotných rezerv, noriem strát pri skladovaní a manipulácii s materiálmi zásob hmotných rezerv

Smernica č. 2019/14 Zásady pre vedenie operatívno technickej evidencie materiálov hmotných rezerv a ochraňovateľov

Smernica č. 2018/5 Povinnosti pri vedení evidencie mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob

Vzory zo smernice:

Smernica č.2021/7 Štátne štatistické zisťovanie SŠHR SR

Smernica č. 2002/9 Úbytky na zásobách MR – zdravotníctvo

 

Odbor majetku a vnútornej správy

Smernica č. 2019/6 – Nakladanie s nehnuteľným majetkom štátu v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Smernica)

Smernica č. 2019/6 – Komisia pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom štátu(Predpis)

Smernica č. 2018/5 – Komisia pre posudzovanie procesu nakladania s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným hnuteľným majetkom štátu (Predpis),

Smernica č. 2018/2 – Evidencia majetku štátu v správe SŠHR SR – zaraďovanie, vyraďovanie, odpisovanie a presun

Smernica č. 2013/9 – Financovanie bežných výdavkov súvisiacich s ochraňovaním štátnych hmotných rezerv hradených zo štátneho rozpočtu

Smernica č. 2013/8 – Prevádzkový poriadok zariadenia SŠHR SR – chata Ostré

Smernica č. 2010/4 – Prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržbu a obsluh elektr. zariadení

Smernica č. 2009/10 – Postup pri vzniku pracovného úrazu a mimoriadnej udalosti

 

Odbor financovania a rozpočtu

Smernica č. 2021/5 Systém vedenia účtovníctva a obeh účtovných dokladov

Smernica č. 2017/2 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov SR v správe SŠHR SR

 

Skip to content