Kontrola

Oddelenie kontroly a prevencie korupcie

  • Vykonáva vnútornú a vonkajšiu kontrolnú činnosť podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracováva návrh plánu kontrolnej činnosti na príslušné obdobie a v určených lehotách tiež správu o kontrolnej činnosti.
  • Spolupracuje so štátnymi kontrolnými orgánmi pri kontrolnej činnosti týkajúcej sa Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
  • V spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi zabezpečuje vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( https://www.reserves.gov.sk/index.php/verejnost/staznosti-a-peticie/ ).
  • Je zodpovednou osobou vo veci preverenia oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( https://www.reserves.gov.sk/index.php/oznamenie-protispolocenskej-cinnosti/ ).
  • V prípade podozrenia z trestnej činnosti, v spolupráci s organizačnými útvarmi Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, postupuje materiály z kontroly orgánom činným v trestnom konaní.
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content