Predstavenie organizácie

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (uvádzaná aj ako Správa rezerv alebo SŠHR SR) je ostatným ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zabezpečenie všetkých činností vyplývajúcich zo zákona o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre zabezpečenie všetkých činností vyplývajúcich zo zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným poslaním Správy rezerv je podieľanie sa na znižovaní dôsledkov rôznych krízových javov, minimalizovaní materiálnych strát a predovšetkým na ochrane života, zdravia a majetku v súlade so zvyšovaním úrovne bezpečnosti Slovenskej republiky. Správa rezerv je výhradným odborným, administratívnym, a správnym garantom pre oblasť správy a použitia štátnych hmotných rezerv pri zabezpečovaní potravinovej, energetickej a ďalšej bezpečnosti obyvateľstva Slovenskej republiky.

Štátne hmotné rezervy sú určené na riešenie krízových situácií. Nie sú určené na riešenie krátkodobých výpadkov dodávok v zásobovaní, na výkup a skladovanie prebytkov na trhu, na intervenčné nákupy, ani na ovplyvňovanie trhu. Tvorba aj udržiavanie štátnych hmotných rezerv sú v plnom rozsahu hradené zo štátneho rozpočtu. Štátne hmotné rezervy sú skladované v strediskách Správy rezerv, resp. u ochraňovateľov na základe zmluvy o ochraňovaní.

Správu rezerv riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda. Predseda je štatutárnym orgánom Správy rezerv. Predsedu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností zastupuje podpredseda Správy rezerv. V prípade neprítomnosti predsedu a zároveň neprítomnosti podpredsedu zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností generálny tajomník služobného úradu.

Správa rezerv sa organizačne člení na odbory, oddelenia a strediská. Odbor je základný organizačný útvar, v ktorom sa sústreďuje väčší rozsah súvisiacich odborných činností. Odbor riadi riaditeľ odboru. Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva a zabezpečuje samostatnú časť určitého okruhu kompetencií. Oddelenie riadi vedúci oddelenia. Stredisko je organizačný útvar, ktorý vykonáva osobitnú časť kompetencií Správy rezerv, a to prevažne naskladňovanie, skladovanie, udržiavanie a vyskladňovanie štátnych hmotných rezerv. Stredisko riadi vedúci strediska. Momentálne Správa rezerv disponuje štyrmi strediskami: Vígľaš, Kysuce, Čachtice a Ľupča.

V pôsobnosti Správy rezerv sú aj právnické osoby, konkrétne Poľnonákup TATRY, a. s. so sídlom na ulici Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok, a Spoločnosť pre skladovanie, a. s. so sídlom na ulici Trakovice 461, 919 33 Trakovice. Právnické osoby sú samostatné podnikateľské subjekty, ktoré nie sú napojené na rozpočet Správy rezerv.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content