Oznámenie protispoločenskej činnosti

Podávanie oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba:
Oddelenie kontroly a prevencie korupcie

Oznámenie je možné podať:
Písomne v obálke s označením „NEOTVÁRAŤ OZNÁMENIE“ na adresu:
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Pražská 29
812 63 Bratislava

Osobne:
do záznamu v kancelárii zodpovednej osoby

E – mailom:
oznamenia@reserves.gov.sk

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica č. 1/2022 Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Skip to content