Projekty EU

 

 

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

Prijímateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29, 812 63  Bratislava
Názov projektu: Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR
Miesto realizácie projektu: SŠHR SR, Pražská 29, 812 63  Bratislava
Výška poskytnutého NFP: 1 647 828,06 €
Obdobie realizácie projektu: 01/2019 – 09/2023

 

Opis projektu:

Štátne hmotné rezervy sú kľúčovou zložkou pre materiálne zabezpečenie ochrany hospodárstva SR. Bezpečnostná situácia v SR a vo svete sa rýchlo mení a prináša stále nové krízové situácie: klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, hrozby v kybernetickom priestore, v oblasti energetickej bezpečnosti, vývoj migrácie a ďalšie faktory vplývajú na zabezpečenie dostupnosti, kvality, dostatočného množstva a použiteľnosti ŠHR.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa a zameriava sa na tvorbu a realizáciu opatrení pre zefektívnenie poskytovania pomoci a zlepšenie systému materiálnej podpory pre riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí, a to v rámci 4 hlavných aktivít, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie systému a úrovne zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti SR, zefektívnenie a sprehľadnenie procesov tvorby, hospodárenia a použitia ŠHR, a na zvýšenie kvality služieb na úseku SŠHR SR.

Aktivita 1.           Analýza a metodika tvorby a optimalizácie ŠHR a vyhodnotenie pripravenosti SR na riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Aktivita 2.           Návrh a zavedenie opatrení pre lepšie zabezpečenie potravinovej, energetickej a ďalšej bezpečnosti SR
Aktivita 3.           Návrh a zavedenie finančného zabezpečenia tvorby, hospodárenia a hlavne použitia ŠHR
Aktivita 4.           Prezentácia, vzdelávanie a budovanie kontaktov a sietí v oblasti štátnych hmotných rezerv

Ciele a očakávané dopady projektu:

Ciele:

–              zlepšenie systému a úrovne zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti SR
–              zefektívnenie a sprehľadnenie procesov tvorby, hospodárenia a použitia ŠHR
–              zvýšenie kvality služieb na úseku SŠHR SR.

Dopady:

–              dosiahnutie vyššej variability a operatívnosti pri riešení kríz
–              väčšia flexibilita a finančná efektivita pri tvorbe a ochrane ŠHR
–              úspora času a prostriedkov pri správe ŠHR
–              zlepšenie pripravenosti SŠHR SR na zmeny a požiadavky
–              zvýšenie profesionality pri zabezpečovaní agendy SŠHR SR.

 

Projekt bol riadne ukončený.


 

 

 

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Informácie o operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk.

Prijímateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29, 812 63  Bratislava
Názov projektu: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv
Miesto realizácie projektu: Čachtice
Výška poskytnutého NFP: 2 381 376,65 €
Obdobie realizácie projektu: 09/2018 – 09/2022

 

Opis projektu:

Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Kvalita životného prostredia a je zameraný na zlepšenie pripravenosti Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) na riešenie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, vytvorenie podporných nástrojov pre modelovanie a riadenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v kompetencii SŠHR SR. Projekt bude realizovaný v rámci troch hlavných aktivít.

Aktivita 1.            Identifikácia, zber údajov a tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí monitorovania, monitorovania vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy
Aktivita 2.           Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
Aktivita 3.           Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Ciele a očakávané dopady projektu:

Ciele:

–            Hlavným cieľom projektu je zlepšenie pripravenosti SŠHR SR na riešenie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy s využitím moderných nástrojov sledovania,
analýzy a plánovania efektívneho, včasného, hospodárneho a účelného využitia štátnych hmotných rezerv.

 

V prvej fáze budú identifikované potrebné údaje a informácie, ktoré majú byť využité pri plánovaní, monitorovaní a vyhodnocovaní mimoriadnych udalostí spojených s dôsledkami zmeny klímy.

Po analýze údajov budú tieto zavedené do elektronických podporných nástrojov a budú spracované komplexné databázy pre ďalšie využitie v procese riadenia rizík a koordinácie záchranných činností SŠHR SR a systém pre monitorovanie a prognózovanie vzniku mimoriadnych udalostí a krízových situácií a následnú optimalizáciu zásob. V systéme bude vybudované prostredie pre modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a simulácie prípravných i zásahových aktivít SŠHR SR a subjektov zúčastňujúcich sa na poskytovaní materiálnej pomoci.

V záverečnej fáze projektu bude spracovaná metodika na identifikáciu a realizáciu opatrení a posilnenie koordinačného mechanizmu využívania podporných nástrojov SŠHR SR, ako aj nástroje pre zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach získania a využitia pomoci zo zdrojov SŠHR SR.

 

Projekt bol riadne ukončený.


 

 

 

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Informácie o operačnom programe Kvalita životného prostredia nájdete na www.op-kzp.sk.

Prijímateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29, 812 63  Bratislava
Názov projektu: Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská Ľupča, Vígľaš, Čachtice, Častkovce, Kysucké Nové Mesto
Výška poskytnutého NFP: 26 146 255,80 €
Obdobie realizácie projektu: 04/2020 – 12/2021

 

Opis projektu:

Bezpečnostná situácia v SR a vo svete sa rýchlo mení a vznikajú stále nové krízové javy. Aktuálnym problémom, na ktorý projekt reflektuje, je vypuknutie nákazy ochorením COVID-19, ktorá sa v dôsledku globalizácie, vysokej mobility obyvateľstva a vzhľadom na vysokú nákazlivosť ochorenia rozšírila prakticky po celom svete.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie ochranného a zdravotníckeho materiálu v období pandémie ochorenia COVID-19 v záujme ochrany života a zdravia obyvateľstva SR.

Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom činností na aktivite projektu:

– Reagovanie na vývoj akútnej situácie priebežným nakupovaním ochranného a zdravotníckeho materiálu v čase vypuknutia nákazy ochorením COVID-19.

– Priebežné zabezpečovanie ochranných a zdravotníckych pomôcok na ďalší boj s pandémiou ochorenia COVID-19 vzhľadom na jej vývoj v čase.

Projekt činnosťami v rámci jeho aktivity napomáha úspešne zvládnuť prevenciu pred nekontrolovaným šírením ochorenia COVID-19 v čase jeho vypuknutia, priebežne zabezpečovať ochranné prostriedky obyvateľom SR, ako aj pripraviť SR na zvládnutie ďalšej vlny ochorenia resp. vývoja ochorenia v čase zabezpečením skladových zásob tohto materiálu v súlade s uznesením vlády SR a umožniť tak jeho použitie kedykoľvek v prípade potreby v zmysle zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Projekt bol riadne ukončený.


 

 

 

 

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/
.

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 6 859 982,70 €
Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022
Kód projektu: 314011R809
Zmluva: CRZ

 

Opis projektu:

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách
V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

2. Zriadenie CAF centra
Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Partneri:
1. Ministerstvo vnútra SR
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Ministerstvo životného prostredia SR
4. Ministerstvo obrany SR
5. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
7. Ministerstvo financií SR
8. Ministerstvo kultúry SR
9. Úrad vlády SR
10. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
11. Národný bezpečnostný úrad
12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
13. Úrad pre verejné obstarávanie
14. Štatistický úrad SR
15. Slovenský metrologický inšpektorát
16. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

Správa štátnych hmotných rezerv SR získala dňa 26. septembra 2022 titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Projekt bol riadne ukončený.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content