Pohotovostné zásoby pre orgány krízového riadenia

Žiadosť orgánu krízového riadenia na poskytnutie PZ zo SŠHR SR (COVID-19)

Žiadosť orgánu krízového riadenia na poskytnutie PZ zo SŠHR SR (vojnový konflikt Ukrajina)

 

Postup požadovania pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri riešení krízovej situácie, mimoriadnej udalosti alebo III. stupňa povodňovej aktivity

 

Kontaktné údaje kompetentných osôb pre zabezpečenie poskytnutia pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Pohotovostný mobil odboru riadenia štátnych hmotných rezerv

   • číslo: 0911 806 000

Ing. Tomáš Pavlenko, PhD. – riaditeľ odboru riadenia štátnych hmotných rezerv

JUDr. Igor Mokrý – odbor riadenia štátnych hmotných rezerv

Mgr. Jozef Magdolen – odbor riadenia štátnych hmotných rezerv (ďalej len „ORŠHR“)

1. Vyhlásenie mimoriadnej situácie alebo  III. stupňa povodňovej aktivity starostom postihnutej obce alebo prednostom okresného úradu.

 

2. 2A ŽIADOSTI OBCE/Í

a) Zaslanie písomnej Žiadosti obce na poskytnutie pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) podpísanej starostom obce a dokumentu o vyhlásení mimoriadnej situácie alebo III. stupňa povodňovej aktivity na okresný úrad (odbor krízového riadenia).
b) Sprostredkovanie žiadosti obce/í okresným úradom a to tak, že okresný úrad bezodkladne zašle sprievodným listom zo svojej úrovne Žiadosť obce (obcí) na poskytnutie pohotovostných zásob na Správu rezerv spoločne s dokumentom o vyhlásení mimoriadnej situácie alebo III. stupňa povodňovej aktivity (scan + v listinnej forme).

    2B. ŽIADOSTI OBCÍ + OKRESNÉHO ÚRADU

V prípade, ak okresný úrad vyhlási na svojom území mimoriadnu situáciuspoločne s minimálne dvoma obcami (ktoré zaslali na okresný úrad Žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob) si uplatní svoje požiadavky, zašle Správe rezerv dokument o vyhlásení mimoriadnej situácie a Žiadosť okresného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob, ktorá je súhrnom požiadaviek obcí a okresného úradu, Žiadosti obcí už samostatne nezasiela. V prípade, ak okresný úrad na svojom území nevyhlásil mimoriadnu situáciu a neuplatňuje si svoje požiadavky, je len sprostredkovateľom Žiadostí obcí na poskytnutie pohotovostných zásob a dokumentov o vyhlásení mimoriadnej situácie, t. j. po doručení ich so sprievodným listom zasiela na ORŠHR Správy rezerv.

     2C. ŽIADOSŤ OBCE/Í – BEZPROSTREDNÉ OHROZENIE ŽIVOTA OBYVATEĽOV OBCE ALEBO ICH MAJETKU

V prípade, ak ide o bezprostredné ohrozenie života obyvateľov postihnutej obce alebo ich majetku, starosta postihnutej obce je oprávnený vyžiadať pohotovostné zásoby priamo na Správe rezerv, t. j. kontaktuje priamo kompetentnú osobu zodpovednú za pohotovostné zásoby, ktorej zašle podpísanú Žiadosť obce na poskytnutie pohotovostných zásob a dokument o vyhlásení mimoriadnej situácie alebo III. stupňa povodňovej aktivity (scan + v listinnej forme).

(VZOR: ŽIADOSŤ NA POSKYTNUTIE POHOTOVOSTNÝCH ZÁSOB)

 

3. Vydanie Rozhodnutia o použití pohotovostných zásob Správou rezerv, telefonické vyrozumenie zainteresovaných subjektov, bezodkladné doručenie Rozhodnutia emailom a v listinnej podobe.

   • Súčasťou rozhodnutia je určenie miesta, dátumu a času ich prevzatia.
   • Za prevzatie, pridelenie a použitie pohotovostných zásob, zamedzenie zneužitia pohotovostných zásob a za vrátenie návratných položiek pohotovostných zásob zodpovedá obec, resp. okresný úrad, ktorý si požiadavku uplatnil.

Nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie požadovaných pohotovostných zásob je bezodkladné zaslanie nasledujúcich dokumentov na email, bez ktorých nebude možné požiadavke žiadateľa zo strany Správy rezerv vyhovieť:

   • Dokument o vyhlásení mimoriadnej situácie alebo  III. stupňa povodňovej aktivity podpísaný starostom postihnutej obce, resp. prednostom okresného úradu,
   • Žiadosť na  poskytnutie pohotovostných zásob zo Správy  rezerv  podpísaná starostom postihnutej obce, resp. prednostom okresného úradu.

Obec, resp. okresný úrad, ktorému boli pohotovostné zásoby poskytnuté, vyhotoví do 10 dní od skončenia krízového stavu alebo mimoriadnej situácie škodový protokol o návratných pohotovostných zásobách, ktoré boli poškodené, opotrebované, zničené alebo znehodnotené. Správa rezerv rozhodne o ich oprave, obmene alebo vyradení z evidencie na základe tohto škodového protokolu.

 

 

 

POHOTOVOSTNÉ ZÁSOBY –  Program PZ

Pohotovostné zásoby:

   • sú prostriedky určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva postihnutého krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity,
   • slúžia na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva postihnutého krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou,
   • sú určené na zabezpečenie akcieschopnosti zložiek integrovaného záchranného systému,
   • slúžia aj na poskytnutie humanitárnej pomoci,
   • sú vytvárané v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a okresnými úradmiv súlade s krízovým plánom Správy rezerv,
   • pohotovostné zásoby sú skladované v skladoch závodov Správy rezerva u ochraňovateľov pohotovostných zásob,
   • dopravu pohotovostných zásob do požadovaného miesta určenia pre riešenie krízovej situácie, mimoriadnej udalosti alebo III. stupňa povodňovej aktivity a vrátenie návratných pohotovostných zásob zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

 

Skupiny pohotovostných zásob:

  1. Pohotovostná dávka potravín a tekutín
  2. Prostriedky pre zabezpečenie komplexného dočasného núdzového ubytovania obyvateľstva
   • Stravovacie prostriedky
   • Základné hygienické prostriedky
   • Odev a obuv
   • Prostriedky na oddych
  3. Technické podporné prostriedky pre zložky integrovaného záchranného systému
   • Materiál na riešenie mimoriadnych udalostí
   • Náhradné zdroje elektrickej energie a prostriedky na osvetlenie
   • Konštrukcie na zabezpečenie dočasného premostenia
  4. Materiál na medzinárodnú materiálnu pomoc
  5. Zdravotnícké pomôcky, osobné ochranné prostriedky
Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content