Najčastejšie otázky

Prečo niekde uvádzate Správa rezerv, keď je Váš oficiálny názov Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky?

Správa rezerv používame ako skrátený názov. V niektorých dokumentoch sa môžete stretnúť aj s iniciálovou skratkou SŠHR SR.

Do akých kategórií delíme štátne hmotné rezervy?

Štátne hmotné rezervy sa podľa účelu použitia delia na hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby.

Hmotné rezervy sú určené na ochranu ekonomiky, pre zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu, pre potreby ozbrojených síl a na dočasné riešenie následkov mimoriadnych situácií veľkého rozsahu. Hmotné rezervy tvoria prioritne položky potravinového charakteru (napr. pšenica, cukor, mrazené mäso, atď.), či napr. jadrové palivo. Osobitným druhom hmotných rezerv sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. O použití hmotných rezerv rozhoduje vláda SR na základe návrhu predsedu Správy rezerv na uvoľnenie HR

Mobilizačné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, polovýrobky, hotové výrobky, špeciálne stroje, prístroje, náradie a prípravky, nákladná technika, mostné a podporné konštrukcie a iné materiály nevyhnutné pre subjekty hospodárskej mobilizácie pôsobiace v gescii jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. Určené sú na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie. Mobilizačné rezervy je možné použiť aj v období od vyhlásenia do skončenia mimoriadnej situácie, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňa povodňovej aktivity, prípadne na iné použitie, ak je to hospodárne. O použití mobilizačných rezerv po vyhlásení mimoriadnej situácie a po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity rozhoduje predseda Správy rezerv na základe stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy. V období krízovej situácie, stavu núdze v energetike a stavu ropnej núdze o použití mobilizačných rezerv rozhoduje vláda SR

Pohotovostné zásoby sú vybrané položky, určené na okamžitú a bezodplatnú pomoc pri záchrane životov, zdravia a majetku obyvateľstva SR, postihnutého rôznou krízovou situáciou, mimoriadnou udalosťou alebo III. stupňom povodňovej aktivity. Sem patria napr. pitná voda, prostriedky na základnú hygienu, oblečenie a obuv, prostriedky na odpočinok, na núdzové osvetlenie, menšie náhradné zdroje elektriny, technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek a materiál slúžiaci na poskytnutie humanitárnej pomoci. Pohotovostné zásoby sú prioritne zamerané na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľov SR v situáciách, keď územná samospráva, resp. iný orgán krízového riadenia nie je schopný z rôznych príčin poskytnúť potrebnú pomoc z vlastných zdrojov. O použití pohotovostných zásob rozhoduje predseda Správy rezerv.

Ako môžem požiadať o rezervy?

Postup nájdete na našej webstránke, alebo na tomto odkaze: https://www.reserves.gov.sk/index.php/pohotovostne-zasoby-pre-organy-krizoveho-riadenia/

prípadne nás kontaktujte telefonicky na číslach:

  • pohotovostný mobil: 0911 806 000
  • 02/57 278 247
  • 02/57 278 330
  • 02/57 278 227

alebo emailom:

  • reserves@reserves.gov.sk
  • pavlenko@reserves.gov.sk
  • mokry@reserves.gov.sk
  • magdolen@reserves.gov.sk

Kedy môžem ako starosta/primátor žiadať o pomoc?

O pomoc môžete žiadať až po vyhlásení mimoriadnej situácie alebo  III. stupňa povodňovej aktivity vo vašej obci, alebo po vyhlásení mimoriadnej situácie alebo  III. stupňa povodňovej aktivity prednostom okresného úradu vo Vašom okrese.

Platí sa za poskytnutú pomoc?

Poskytnutie štátnych hmotných rezerv v čase vyhláseného krízového stavu (napr. mimoriadna situácia alebo III. stupeň povodňovej aktivity) je pre orgány krízového riadenia bezodplatné.

Oprávnené subjekty môžu požiadať aj o nájom vybraných štátnych hmotných rezerv, ktorý je už za odplatu

Na koľko dní má Slovensko zásoby ropy a ropných výrobkov?

Podľa smernice EÚ má mať Slovenská republika zásoby na 90 dní fungovania štátu. Zásoby ropy a ropných produktov má Slovenska republika nad rámec 90 dní.

Ako zaisťuje Správa rezerv obmenu potravinových položiek, aby boli vždy čerstvé?

Niektoré položky, ako napr. mrazené mäso skladujeme u tzv. ochraňovateľa – spoločnosti, ktorá má skladovacie a personálne kapacity na to, aby bolo mäso správne uskladnené a by mohla prebiehať pravidelná obmena za čerstvé vo výrobcom stanovených intervaloch. Iné skladujeme v našich strediskách, pri čom prísne dodržujeme skladovacie podmienky a interval obmien.

Môžem požiadať o pomoc aj elektronicky?

Správa rezerv spustila vlastný informačný systém na báze prihlasovania cez elektronický občiansky preukaz s certifikátom vystupovania ako zástupca orgánu krízového riadenia. Po registrácii osoby a schválení administrátorom môžete žiadať o pomoc aj prostredníctvom tohto informačného systému.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content