Sme o krok ďalej na ceste k efektívnej a transparentnej Správe štátnych hmotných rezerv SR

– Audit uzatvorených zmlúv
– Transparentnosť verejného obstarávania
– Súčinnosť v potravinovej bezpečnosti štátu
– Efektivita systému fungovania SŠHR SR

Správa štátnych hmotných rezerv SR v pondelok odstúpila od zmluvy uzavretej so spoločnosťou A – testing. Napriek tomu, že bol k zmluve uzavretý dodatok, ktorým sa dodávateľ zaviazal zabezpečiť dopravu a bol mu predĺžený termín dodania, do dnešného dňa Správe rezerv nebol dodaný zazmluvnený tovar. Spoločnosť A–testing je povinná v najbližších dňoch vrátiť Správe rezerv sumu 3 885 000 €, ktorá jej bola poskytnutá ako zálohová platba po podpise zmluvy.

Správa rezerv rovnako už ukončila zložité rokovania so spoločnosťou Lacorp. Zo strany Správy rezerv boli uplatnené reklamácie voči dodanému tovaru na základe odbornej kontroly zo strany MZ SR. Vzhľadom k tomu, že deklarované respirátory FFP3 nespĺňali požadované parametre, Správa rezerv vyrokovala zľavu. Rovnako sme si uplatnili zľavu aj pri dodaných oblekoch, ktoré nespĺňali parametre. Zároveň bola vyrokovaná aj dohoda, v zmysle ktorej sa znížila cena za jeden kus respirátorov FFP2 a zo zmluvy boli vypustené nevhodné rýchlotesty.

Vďaka týmto rokovaniam sa Správe rezerv podarilo pre štát vyjednať celkovú úsporu vo výške 7 781 172 €.

Tieto finančné prostriedky Správa rezerv použila na menšie nákupy OOPP, ktoré boli v tom čase dostupné na území SR. Tým boli zabezpečené aspoň čiastkové potreby rezortov do času spustenia nového transparentného systému verejného obstarávania.

Správa rezerv mala za to, že zverejňovať bližšie informácie v súvislosti s dodávkami zdravotníckeho materiálu od uvedených dvoch spoločností v čase, kedy intenzívne prebiehali rokovania, by sťažovalo vyjednávaciu pozíciu a priebeh rokovaní, z ktorých sme sa snažili vyťažiť maximum v prospech Slovenskej republiky.

Aktuálne Správa rezerv v spolupráci s MZ SR pripravuje novú vlnu transparentného obstarávania zdravotníckeho materiálu prostredníctvom softvéru na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Na webovej stránke Správy rezerv je prístupný elektronický formulár, prostredníctvom ktorého je potrebné zasielať svoje ponuky zdravotníckeho materiálu, ktoré budú následne premietnuté do systému JOSEPHINE a priebežne vyhodnocované.

SŠHR SR v súčasnom období v spolupráci s ďalšími zainteresovanými rezortmi pripravuje pre vládu SR návrh úpravy štruktúry potravinových položiek, zaradených
do štátnych hmotných rezerv, ako aj ich limitov. Dôvodom prípravy návrhu je potreba zabezpečenia potravinovej bezpečnosti Slovenska pre prípad vzniku potravinovej krízy ako dôsledku pretrvávajúceho stavu, vyvolaného koronavírusom.

Nakoľko platná zákonná úprava je pomerne stará a málo použiteľná pre krízový stav, v ktorom sa Slovenská republika ocitla, Správa rezerv pripravuje návrh legislatívnych zmien.

Vyššie uvedené zmeny a naštartované procesy, ktoré poverené vedenie spustilo, povedú k zefektívneniu a stransparentneniu Správy rezerv. O priebežných výsledkoch vládu SR Správa rezerv informuje a po dosiahnutí cieľov podá správu, ktorú nechá na posúdení vlády SR. Tá sa bude môcť vyjadriť, čí má alebo nemá dôveru voči novému poverenému vedeniu.

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
ÁnoNie
Skip to content