Aktuality

Paríž, november 2018

Zástupca Správy rezerv SR sa v dňoch 27.-29. novembra 2018 zúčastnil workshopu o prehodnotení skladovateľskej povinnosti IEA, ako aj pravidelného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v Paríži. Na workshope bol prezentovaný zámer IEA prehodnotiť princípy základnej povinnosti členov skladovať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorá je v súčasnosti ...
Zobraziť celý článok

Exkurzia v závode Brodnianka Kysucké Nové Mesto, november 2018

V rámci prehlbujúcej sa spolupráce s Fakultou bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, zástupcovia Správy štátnych hmotných rezerv SR umožnili v závode Brodnianka v Kysuckom Novom Meste exkurziu spojenú s odbornou prednáškou pre študentov 1. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky, ktoré nadobudli študenti v rámci odborného predmetu Krízové plánovanie boli počas exkurzie vysvetlené a prezentované zástupcami Správy rezerv ...
Zobraziť celý článok

Bratislava, 20. november 2018

V sídle Správy rezerv SR privítali naši kolegovia zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky. Predmetom spoločného pracovného stretnutia bolo hospodárenie s hmotnými rezervami potravinového charakteru. Zúčastnené strany si vymenili skúsenosti a informácie o postupoch v oblasti tvorby, skladovania, dopĺňania, obmien a kontroly potravinových položiek, určených na použitie v čase potravinovej krízy. Nakoľko sú určené pre zabezpečenie všetkých obyvateľov, vyžaduje ...
Zobraziť celý článok

Stará Lesná

Správa rezerv darovala obci Stará Lesná mostnú konštrukciu, ktorá v júli tohto roka opätovne napomohla (stalo sa tak aj v minulosti) pri riešení mimoriadnej udalosti, ktorá obec postihla v podobe povodne. Darovanou mostnou konštrukciou bol umožnený bezproblémový prístup obyvateľom a záchranným zložkám v rámci intravilánu obce ...
Zobraziť celý článok

Bratislava, 13. november 2018

Po druhý krát v tomto roku sa v sídle SŠHR SR uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pre predchádzanie a riešenie stavu ropnej núdze. Prítomní členovia komisie, ktorými sú zástupcovia štátnych orgánov, petrolejárskeho priemyslu a Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, boli oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ...
Zobraziť celý článok

Hlučín, 23. október 2018

V októbri tohto roka zorganizovali kolegovia zo Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky  Vedecké grémium, na zasadnutie ktorého s potešením prijal pozvanie aj predseda Správy rezerv SR so svojimi spolupracovníkmi. V rámci tohto podujatia bola zúčastneným prezentovaná špeciálna technika, ktorá je používaná pri riešení mimoriadnych udalostí veľkého rozsahu, živelných pohrôm, prírodných kalamít, požiarov a technických zásahov. Stretnutie bolo užitočné aj z dôvodu výmeny ...
Zobraziť celý článok

Praha, 2. október 2018

Naši kolegovia sa 2. októbra 2018 zúčastnili odborného pracovného stretnutia organizovaného kolegami zo Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky, za účelom prehĺbenia medzinárodnej spolupráce a výmeny praktických skúseností v oblasti štátnych hmotných rezerv a riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí. Odborné pracovné stretnutie sa uskutočnilo v sídle Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky v Prahe. Prediskutované boli oblasti krízového riadenia, ...
Zobraziť celý článok

Poskytnutie pomoci obyvateľom obce Horný Vadičov

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na území obce Horný Vadičov, ktorá bola vyhlásená dňa 18. septembra 2018 od 14.00 hod z dôvodu nedostatku pitnej vody v obecnom vodovode spôsobeného nepriaznivými klimatickými podmienkami, Správa štátnych hmotných rezerv SR poskytla obci Horný Vadičov z mobilizačných rezerv automobil s pevnou cisternovou nadstavbou, ktorým obec zásobuje pitnou vodou ...
Zobraziť celý článok

Hamburg, 9. – 11. september 2018

V Hamburgu sa v dňoch 9. až 11. septembra 2018 za účasti zástupcu SŠHR SR konalo 29. stretnutie ACOMES. Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia členských krajín IEA, zabezpečujúci skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako aj  predstavitelia pracovných skupín pridružených k ACOMES a zástupcovia správ rezerv. Zasadanie viedol predseda ACOMES Pritt Enok z Estónska. Hlavné témy stretnutia sa týkali prípravy jednotlivých členských krajín na použitie ...
Zobraziť celý článok
Loading...