Aktuálne

Paríž, 20. – 21. marec 2018
Zástupca SŠHR SR sa zúčastnil spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži.
zobraziť celý článok

Budapešť, 8. marec 2018
Spoločného cvičenia núdzovej pripravenosti krajín V4 na riešenie ropnej krízy sa za Slovenskú republiku zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby a ropných výrobkov (EOSA), ako aj zástupca SŠHR SR.
zobraziť celý článok

Žilina, 15. február 2018
Zástupcovia sekcie Štátnych hmotných rezerv sa zúčastnili dňa otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, na ktorom prezentovali činnosť SŠHR SR a štátne hmotné rezervy určené pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, riešenie stavu núdze v energetike, pre zabezpečenie zásahových činností zložiek integrovaného záchranného systému, pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pre zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie subjektov hospodárskej mobilizácie, pre zabezpečenie záchrany životov, zdravia a majetku obyvateľov v období krízovej situácie a pre poskytovanie humanitárnej pomoci.
zobraziť celý článok

Slovenská republika sa zapojila do cvičenia ERE 9 organizovaného pod záštitou IEA
Dňa 7. februára 2018 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.
zobraziť celý článok

Slavičín, 25. január 2018
Predseda SŠHR SR sa 25. januára zúčastnil zasadnutia Vedeckého grémia SSHR ČR. Hostiteľom Vedeckého grémia bol odštepný závod Vojenského technického ústavu výzbroje a munície v Slavičíne. Program zahŕňal prezentačnú časť a následne praktické ukážky pracovísk a projektov. Diskusia bola tiež venovaná výmene pracovných skúseností a novým trendom pri tvorbe a hospodárení so štátnymi hmotnými rezervami.
zobraziť celý článok

Bratislava, 25. október 2017
V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO. Na zasadnutí boli členovia komisie oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, s vývojom spotreby pohonných hmôt na území Slovenskej republiky a s priebehom hĺbkového prehľadu energetiky Slovenskej republiky (In-Depth Review), ktorý vykonala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v dňoch 09. – 13.10.2017.
zobraziť celý článok

Dublin, 18. - 19. september 2017
Za účasti zástupcov členských krajín IEA zabezpečujúcich skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako aj predstaviteľov pridružených pracovných skupín a zástupcov správ rezerv sa uskutočnilo 28. stretnutie ACOMES.
zobraziť celý článok

Bratislava, 27. jún 2017
Na prvom tohtoročnom zasadnutí Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR pri riešení krízových situácií v prípade stavu ropnej núdze, informovali členovia komisie o vývoji spotreby pohonných hmôt v Slovenskej republike, aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a o novej výške minimálneho limitu núdzových zásob pre rok 2017.
zobraziť celý článok

Dočasná mostová konštrukcia umožnila sprejazdnenie významného dopravného úseku
Za účelom riešenia vzniknutej mimoriadnej udalosti v okrese Liptovský Mikuláš poskytla SŠHR SR z pohotovostných zásob ľahkú mostovú súpravu o dĺžke 21 metrov na dočasné premostenie cestnej komunikácie medzi obcami Liptovská Porúbka a Malužiná.
zobraziť celý článok

SŠHR SR poskytla materiálovú pomoc obci postihnutej povodňou
SŠHR SR bezodkladne poskytla 2000 kusov jutových vriec z mobilizačných rezerv za účelom riešenia mimoriadnej udalosti v Demänovskej Doline.
zobraziť celý článok

Świnoujście, 23. - 26. apríl 2017
V Poľsku sa uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zástupcov poľskej, českej a slovenskej správy štátnych hmotných rezerv. Zúčastnené delegácie prezentovali svoje organizácie a know-how pri spravovaní hmotných rezerv, diskutovali o štruktúre, množstve a predpokladanom vývoji v našom regióne a absolvovali prehliadku skladovacieho objektu v meste Resko.
zobraziť celý článok

Viedeň, 4. - 5. apríl 2017
Medzinárodná energetická Agentúra (IEA) uskutočnila previerku núdzovej pripravenosti (ERR) Rakúska. Do previerkového tímu delegovala Správa štátnych hmotných rezerv SR experta v oblasti ropy a ropných výrobkov.
zobraziť celý článok

Paríž, 20.- 21. marec 2017
V sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa zástupca SŠHR SR zúčastnil na spoločnom zasadnutí Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). K najdôležitejším bodom zasadnutia patrili aktuálne informácie o svetovom ropnom trhu, prognózy jeho vývoja z krátkodobého a dlhodobého hľadiska až do roku 2040 a prezentácia vybraných krajín k otázke riešenia náhrady za fosílne palivá bez negatívneho dopadu na ekonomiku a bezpečnosť štátu. Prezentované boli najnovšie smery v spracovateľskom odvetví ropy a pozornosť bola venovaná i rozvoju ďalších energetických nosičov.
zobraziť celý článok

Brusel, 1. február 2017
Zástupcovia členských štátov EÚ sa zúčastnili pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu a ropné výrobky (OCG). Nosnou témou zasadnutia bolo vyhodnotenie verejnej konzultácie a pokračujúca diskusia k procesu hodnotenia Smernice Rady 2009/119/ES. Implementáciou navrhovaných zmien by došlo k efektívnejšiemu udržiavaniu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Pozornosť bola venovaná i nedávno predstavenému energetickému balíčku „Čistá energia pre všetkých Európanov“.
zobraziť celý článok

Bratislava, 18. január 2017
Predseda SŠHR SR privítal na pracovnom stretnutí zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv z Fínska (NESA). Diskusia bola venovaná základným princípom fungovania, obsahu a rozsahu zabezpečovaných štátnych hmotných rezerv na Slovensku.
zobraziť celý článok