Aktuality

Praha, 22. máj 2018

Predseda SŠHR SR sa dňa 22. mája zúčastnil zasadnutia Vedeckého grémia v sídle SSHR ČR. Témou stretnutia bola problematika posilnenia pozície Správy rezerv v systémoch krízového a obranného opatrenia štátu. Grémium viedol doc. Ing. Dušan Vaňek, Ph.D. Ďalšími zasadajúcimi členmi boli, predseda SSHR ČR Ing. Pavel Švagr, CSc., armádny generál v zálohe Ing. Jiří Šedivý, rektor VRU Brno prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., ...
Zobraziť celý článok

Bratislava, 14. máj 2018

V rámci prehlbovania medzinárodnej spolupráce a výmeny praktických skúseností v oblasti ochrany civilného obyvateľstva a efektívneho zásahu v prípade rôznych krízových situácií (povodne, snehové kalamity, požiare, migračná kríza a pod.) sa v sídle Správy rezerv uskutočnilo odborné pracovné stretnutie s chorvátskymi kolegami zaoberajúcimi sa rovnakou agendou ako Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Diskusia bola venovaná základným princípom fungovania, obsahu ...
Zobraziť celý článok

Paríž, 20. – 21. marec 2018

Zástupca SŠHR SR sa zúčastnil spoločného zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) v sídle Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži. Zasadnutie bolo venované najmä otázkam riešenia núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a pripravenosti členských krajín na ich riešenie. Vzhľadom na rozpor medzi poklesom ...
Zobraziť celý článok

Budapešť, 8. marec 2018

Spoločného cvičenia núdzovej pripravenosti krajín V4 na riešenie ropnej krízy sa za Slovenskú republiku zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby a ropných výrobkov (EOSA), ako aj zástupca SŠHR SR. Cieľom cvičenia bolo spoločné riešenie hypotetických scenárov výrazného obmedzenia, respektíve úplného prerušenia dodávok ropy a príprava spoločných návrhov riešenia na preklenutie výpadkov v zásobách ropy a nedostatku pohonných hmôt v krajinách ...
Zobraziť celý článok

Slovenská republika sa zapojila do cvičenia ERE 9 organizovaného pod záštitou IEA

Dňa 7. februára 2018 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, ako aj Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných ...
Zobraziť celý článok

Žilina, 15. február 2018

Zástupcovia sekcie Štátnych hmotných rezerv sa zúčastnili dňa otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, na ktorom prezentovali činnosť SŠHR SR a štátne hmotné rezervy určené pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, riešenie stavu núdze v energetike, pre zabezpečenie zásahových činností zložiek integrovaného záchranného systému, pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pre zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie subjektov ...
Zobraziť celý článok

Slavičín, 25. január 2018

Predseda SŠHR SR sa 25. januára zúčastnil zasadnutia Vedeckého grémia SSHR ČR. Hostiteľom Vedeckého grémia bol odštepný závod Vojenského technického ústavu výzbroje a munície v Slavičíne. Program zahŕňal prezentačnú časť a následne praktické ukážky pracovísk a projektov. Diskusia bola tiež venovaná výmene pracovných skúseností a novým trendom pri tvorbe a hospodárení so štátnymi hmotnými rezervami ...
Zobraziť celý článok

Bratislava, 25. október 2017

V sídle SŠHR SR sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO. Na zasadnutí boli členovia komisie oboznámení s aktuálnym stavom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, s vývojom spotreby pohonných hmôt na území Slovenskej republiky a s priebehom hĺbkového prehľadu energetiky Slovenskej republiky (In-Depth Review), ktorý vykonala Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v dňoch 09. – 13.10.2017. Dôležitým ...
Zobraziť celý článok

Dublin, 18. – 19. september 2017

Za účasti zástupcov členských krajín IEA zabezpečujúcich skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov, ako aj predstaviteľov pridružených pracovných skupín a zástupcov správ rezerv sa uskutočnilo 28. stretnutie ACOMES. Hlavnou témou stretnutia boli otázky spojené s manažmentom rizík, a to najmä v oblasti ochrany núdzových zásob pred ich zneužitím a v oblasti ochrany pred počítačovou kriminalitou a súvisiace možnosti poistenia ...
Zobraziť celý článok
Loading...