Organizačná štruktúra

OMRaPZ – Odbor mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob
OHRNZRaRB – Odbor hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti
OSMIaVS – Odbor správy majetku, investícií a vnútornej správy
ÚVA – Útvar vnútorného auditu  
KP – Kancelária predsedu
OVO – Odbor verejného obstarávania
OEFMaR – Odbor ekonomiky, finančného manažmentu a rozpočtu
OK – Odbor kontroly
OLP – Odbor legislatívno-právny
– Osobný úrad